Miljöpolicy och omfattning

FM Bygg & Montage AB i Sverige AB strävar efter att vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle och bidra till lönsamhet samt ett starkt varumärke för företaget i dess svenska verksamhet.

FM Bygg & Montages miljöpåverkan ligger inom områdena inköp av varor och tjänster, energianvändning, transporter samt avfall. Målsättningen är att arbeta för en minskning av vår negativa miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt samt ekonomiskt motiverat.​

För oss är det en självklarhet att i all verksamhet efterleva gällande lagar och förordningar samt att verka för en positiv utveckling på detta område. 

Miljöarbete

Vår strävan, att minska och förebygga föroreningar, inriktas på att bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar och därigenom ta tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet. Ledningen har det övergripande ansvaret att detta fullföljs.​

​För att nå detta och nå målet att minska miljöpåverkan samt förebygga föroreningar skall FM Bygg & Montages miljöpolicy syfta till att

  • Medarbetarna har god kunskap om företagets interna miljöarbete.

  • Vi har en strävan att i största möjliga utsträckning använda miljövänliga produkter i verksamheten.

  • Miljöhänsyn tas vid inköp

  • FM Bygg & Montage verkar för att minska elförbrukningen

  • Vi strävar efter att minska utsläppen av växthusgasen koldioxid

  • Upprätthålla en väl fungerande avfallshantering

Omfattning​

Denna policy gäller för FM Bygg & Montages verksamhet i Sverige.​​​